Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ΠΑΛΑΜΑ με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΛΑΜΑ».
Άρθρο 1ο
Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα
Ιδρύεται Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εθελοντικής προσφοράς με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΛΑΜΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και με έδρα την πόλη του Δήμου Παλαμά.
Άρθρο 2ο
Σκοποί του Συλλόγου
α) Η διάδοση της Ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
β) Η συλλογή αίματος και η δωρεάν παροχή του στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο.
γ) Η προσέλκυση νέων Εθελοντών Αιμοδοτών και η ένταξη τους στο Σύλλογο.
δ) Η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
ε) Η διάδοση της Ιδέας της δωρεάς οργάνων σώματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους σκοπούς του νόμου.
Άρθρο 3ο
Επίτευξη σκοπών
α) Με επιστημονικές διαλέξεις και σεμινάρια.
β) Με την κυκλοφορία ειδικών εντύπων, τη δημιουργία διαφόρων εκθέσεων και την αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
γ) Με τη συνεργασία, τόσο με την Πολιτεία, όσο και με άλλους φορείς όπως Νομαρχίες, Δήμους, Νοσοκομεία, Εκκλησία κ.λπ. και
δ) Με τη συνεργασία με άλλες συγγενείς Εθελοντικές Οργανώσεις και Φορείς, σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. Ο Σύλλογος λειτουργεί πάνω από σύνορα, πολιτικές, φυλετικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Άρθρο 4ο
Μέλη-Δικαιώματα-Υποχρεώσεις
Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν τα ηλικιακά όρια που κάθε φορά ορίζει η πολιτεία και τα οποία σήμερα είναι 18 έως 62 ετών.
Η εγγραφή γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και αφού πρώτα προσφέρει εθελοντικά αίμα, έστω και μία φορά, για το Σύλλογο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη συνεδρίαση, αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.
Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Το κάθε τακτικό μέλος πρέπει υποχρεωτικά να δίνει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο αίμα. Αν αδικαιολόγητα δεν δώσει, τότε το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να τον διαγράψει και το μέλος το δικαίωμα να προσφύγει πρώτη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 5ο
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι εν ενεργεία εθελοντές αιμοδότες και οι εθελοντές αιμοδότες οι οποίοι για λόγους υγείας και όχι ηλικίας δεν αιμοδοτούν. Η αδυναμία τους να αιμοδοτήσουν πρέπει να πιστοποιείται από ιατρό.
Αρωγά μέλη είναι τα τακτικά μέλη τα οποία για λόγους ηλικίας ή με τη θέληση τους ή για λόγους υγείας σταμάτησαν να αιμοδοτούν.
Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά για δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή, ποσό που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης καταβάλλουν τις έκτακτες εισφορές που αποφασίζουν οι Γενικές Συνελεύσεις.
Τα τακτικά και αρωγά μέλη, μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ψήφου και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή αντιπροσώπου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσέφεραν εξαιρετικά πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.
Άρθρο 6ο
Διαγραφή μέλους
Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, αφού υποβάλλει σχετική αίτηση διαγραφής και καταβάλει τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές ή έκτακτες εισφορές, μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.
Τακτικό μέλος που καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του, αν έχει οριστεί συνδρομή από τη Γενική Συνέλευση, δεν έχει δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας στις Γενικές Συνελεύσεις.
Τακτικό μέλος που καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του πάνω από ένα (1) έτος, αν έχει οριστεί συνδρομή από τη Γενική Συνέλευση, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά. Η οικονομική τακτοποίηση του μέλους αυτού συνεπάγεται την χωρίς αίτηση επανεγγραφή του. Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει εμπόδια στην υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα του Συλλόγου ή παραβαίνει όρο ή όρους του παρόντος καταστατικού, υποβάλλεται σε πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει οριστικά.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος καλείται σε απολογία και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση του εγγράφου είναι υποχρεωμένο να απαντήσει εγγράφως, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχεται τις κατηγορίες. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Γραπτή επίπληξη
β) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος
γ) Οριστική διαγραφή, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για την οποία αποφασίζει οριστικά η Γενική Συνέλευση.
Η ιδιότητα του μέλους, τακτικού και αρωγού, είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και ούτε μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
Άρθρο 7ο
Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου είναι :
1)      τα δικαιώματα εγγραφής των μελών,
2)      οι ετήσιες συνδρομές των μελών,
3)      οι έκτακτες εισφορές και οι δωρεές των μελών, οι επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτών και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
4)      κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις, τόκοι κεφαλαίων και
5)      κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν η Γενική Συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική, τότε ο οικονομικός απολογισμός συντάσσεται μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ημερομηνία εκλογής δηλαδή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8ο
Όργανα Διοίκησης
Όργανα Διοίκησης είναι:
1)      η Γενική Συνέλευση των μελών, που είναι το ανώτατο, κυρίαρχο και αποφαστικό όργανο,
2)      το εννιαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο και
3)      η τριμελής (3) Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 9ο
Γενική Συνέλευση
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική γίνεται μία φορά το έτος, μέσα στο Α΄ τρίμηνο. Έκτακτη γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. ή την πρωτοκόλληση της έγγραφης αίτησης του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος στέλνει ατομική πρόσκληση σε όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη, στην οποία ορίζει την ημερομηνία, την ώρα, τη διεύθυνση και τα προς συζήτηση θέματα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση στέλνεται τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 10ο
1)      Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία:
α) Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση όταν παραβρίσκεται το 50% συν ένας των ταμειακά εντάξει μελών.
β) Αν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από επτά (7) ημέρες το νωρίτερο και δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο, με τα ίδια θέματα, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών.
γ) Αν και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί για το ίδιο θέμα νέα Γενική Συνέλευση πριν περάσει ένας μήνας από τη δεύτερη, κατά σειρά, Γενική Συνέλευση. Αν μετά το μήνα συγκληθεί νέα, τότε αυτή θεωρείται ως πρώτη και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία.
2)      Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις αρχαιρεσίες που παίρνονται όπως ορίζουν τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος καταστατικού.
3)      Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε μορφής συλλογικών οργάνων, θέμα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, επιβολή πειθαρχικών ποινών, αλλαγή επωνυμίας, είναι έγκυρη εφόσον παίρνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφορία πάνω σε άλλα ζητήματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
4)      Αποκλείονται από τις Γενικές Συνελεύσεις τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους και δεν τακτοποιούνται οικονομικά μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
5)      Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παραβρίσκονται τόσο τα τακτικά όσο και τα αρωγά μέλη τα οποία έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου.
6)      Αν πρόκειται για διάλυση του Συλλόγου ή τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 2/3 των ταμειακά εντάξει μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
7)      Μέλος, ταμειακά τακτοποιημένο, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος. Απαγορεύεται δηλαδή η αντιπροσώπευση και η έγγραφη εξουσιοδότηση.
Άρθρο 11ο
1)      Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, συγκροτείται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και επιλαμβάνεται για όλα τα ζητήματα του Συλλόγου. Ειδικότερα:
α) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Δ.Σ.
β) Εγκρίνει ή απορρίπτει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους,
γ) Εκλέγει ανά δύο (2) έτη εννιαμελές (9) Δ.Σ., τριμελή (3) Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για δευτεροβάθμιο όργανο και για άλλους φορείς.
δ) Τροποποιεί, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, το παρόν καταστατικό.
ε) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
στ) Σε περίπτωση που κάποιο μέλος προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή απορρίπτει την απόφαση του Δ.Σ.
ζ) Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου και διαχείρισης των μονάδων αίματος σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του παρόντος Καταστατικού καθώς και την ένταξη του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.
2)      Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται τριμελές Προεδρείο, το οποίο και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην τακτική Γενική Συνέλευση μπαίνουν για έλεγχο και έγκριση των μελών:
α) Ο διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.
β) Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
γ) Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση.
δ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από το Δ.Σ. ή μέλος και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να συζητηθεί.
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από το Προεδρείο της.
Άρθρο 12ο
Εφορευτική Επιτροπή-Αρχαιρεσίες
1)      Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής., Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών καθώς και αντιπροσώπων για τυχόν άλλα όργανα, γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.
Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία αν οι υποψηφιότητες είναι περισσότερες από τέσσερις. Κατά την εκλογή της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται και ένας αναπληρωματικός για την αναπλήρωση τακτικού μέλους σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Αν οι υποψηφιότητες είναι τέσσερις, τότε εκλέγονται, τα τρία τακτικά μέλη και ο αναπληρωματικός, από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
2)      Οι υποψήφιοι για μέλη του Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και για Αντιπρόσωποι την Ομοσπονδία καταθέτουν έγγραφη αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επιθυμία για υποψηφιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, αντιπροσώπου για δευτεροβάθμιο όργανο κ.λπ., αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία τελευταίας αιμοδοσίας σε περίπτωση υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και όποια άλλα στοιχεία ζητούνται.
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων, ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και επιβεβαιώνει την ημερομηνία της τελευταίας αιμοδοσίας από το Δελτίο του εθελοντή αιμοδότη του κάθε υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση, αναρτά το ψηφοδέλτιο στο χώρο της συνεδρίασης, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
Τυχόν ένσταση από κάποιον υποψήφιο, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο, εξετάζεται αμέσως από τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.
Παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις καταστάσεις των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την ψηφοδόχο (κάλπη), τη σφραγίδα του Συλλόγου, το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και ό,τι άλλο απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και στη συνέχεια τυπώνει τα ψηφοδέλτια.
3)      Το κάθε μέλος, εκλογέας, βάζει μέχρι τόσους σταυρούς προτίμησης όσο είναι το 50% των εδρών του οργάνου ή των αντιπροσώπων. Το κλάσμα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Βάζει, δηλαδή, μέχρι πέντε σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι δύο σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή, μέχρι ένα σταυρό για αντιπροσώπους για την Πανελλήνια Ομοσπονδία-δευτεροβάθμιο όργανο αν οι αντιπρόσωποι είναι δύο, μέχρι δύο σταυρούς αν οι αντιπρόσωποι είναι τρεις ή τέσσερις κ.ο.κ.
4)      Κανένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές και για κανένα αξίωμα.
Άρθρο 13ο
1)      Η ψηφοφορία διεξάγεται μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης και επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, μυστικά και από τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, αριθμός ταυτότητας και διεύθυνση κατοικίας.
Το πρωτόκολλο κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο κάθε ψηφοφόρος παίρνει ένα ψηφοδέλτιο και το φάκελο που μονογράφει και σφραγίζει εκείνη την ώρα ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων δικαιούνται να παρίστανται οι υποψήφιοι, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν και να δημιουργούν προβλήματα στη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να αποβάλλει τον υποψήφιο από το χώρο της ψηφοφορίας.
2)      Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση των φακέλων. Αν οι φάκελοι είναι περισσότεροι από αυτούς που ψήφισαν, τότε καταστρέφονται στην τύχη τόσοι φάκελοι όσοι είναι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες, αφού πρώτα ελεγχθεί αν όλοι οι φάκελοι που βρέθηκαν στην κάλπη είναι μονογραμμένοι και σφραγισμένοι από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Αν οι φάκελοι είναι λιγότεροι απ' όσους ψήφισαν, τότε η καταμέτρηση συνεχίζεται με τους φακέλους που βρέθηκαν και τα αποτελέσματα είναι έγκυρα.
3)      Μετά την καταμέτρηση των φακέλων ακολουθεί το άνοιγμα τους και η καταμέτρηση των ψήφων για κάθε υποψήφιο. Το κάθε ψηφοδέλτιο παίρνει αύξοντα αριθμό και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
4)      Η ακυρότητα ψηφοδελτίου κρίνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων περί εκλογής βουλευτών. Τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν εξετάζονται από την Εφορευτική Επιτροπή αμέσως και είτε γίνονται αποδεκτές είτε απορρίπτονται. Οι ενστάσεις καταχωρούνται στο πρακτικό των αρχαιρεσιών και η απόρριψη τους ή η αποδοχή τους αναφέρεται αιτιολογημένα.
5)      Σε ισοψηφία δύο ή και περισσότερων υποψηφίων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την κατάταξη τους σε σειρά εκλογής.
Στην κλήρωση ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να καλέσει τους ισοψηφίσαντες, αν παραβρίσκονται.
6)      Μετά την καταμέτρηση η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Επιτυχόντες είναι αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι εννιά (9) σε ψήφους, για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι σε ψήφους κ.λπ. Οι υπόλοιποι, με τη σειρά εκλογής τους, θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Άρθρο 14ο
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει μέσα σε δώδεκα (12) ημέρες στο νέο Δ.Σ. τα βιβλία, το ταμείο και όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Μέχρι την παράδοση η απερχόμενη Διοίκηση χειρίζεται μόνο τα επείγοντα θέματα.
Άρθρο 15ο
Διοικητικό Συμβούλιο
1)      Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ειδικότερα απαρτίζεται από έξι έως επτά (6-7) τακτικά μέλη και δύο έως τρία (2-3) αρωγά μέλη. Το 9μελές Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται το Α' τρίμηνο κάθε τρίτου έτους.
Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι εννέα πρώτοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί, κατά σειρά προτίμησης.
Εξερχόμενο μέλος κάποιου οργάνου αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση παραίτησης δευτέρου μέλους, αυτό αντικαθίσταται από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος κ.ο.κ. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή έχουν αντικατασταθεί τα τέσσερα τακτικά μέλη του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί με λιγότερα μέλη, όχι όμως κάτω από έξι (6). Αν μείνουν λιγότερα από έξι (6), τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλέγει τους αντικαταστάτες των μελών του Δ.Σ. που αποχώρησαν, η θητεία των οποίων λήγει με τη λήξη της διετίας.
2)      Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Δύο ιδιότητες δεν μπορεί να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο, εκτός αν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα με του Ταμία.
3)      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα, αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
4)      Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, έκτακτα δε, από τον Πρόεδρο, όταν παραστεί ανάγκη. Αν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γράφοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.
5)      Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη και παραβρίσκονται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.
Άρθρο 16ο
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου και έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα, εκτός από αυτά που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
1)      Εφαρμόζει το καταστατικό και εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
2)      Συντάσσει, ο Πρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα, το διοικητικό απολογισμό και μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
3)      Αποφασίζει για την εγγραφή του Συλλόγου σε Ένωση, Ομοσπονδία κ.λπ. Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και σε οποιαδήποτε άλλη οργάνωση ή δευτεροβάθμιο όργανο με σκοπούς παρεμφερείς με του Συλλόγου. Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση και να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης αυτής.
4)      Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις τακτικές συνεχείς συνεδριάσεις, καλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο να εξηγήσει τους λόγους της απουσίας του μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης του εγγράφου. Αν το μέλος αυτό αρνηθεί να εξηγήσει τους λόγους ή η εξήγηση που θα δώσει δεν είναι ικανοποιητική, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. με τον πρώτο αναπληρωματικό.
5)      Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να συντάσσει κανονισμό λειτουργίας των συνεδριάσεων του.
6)      Ειδικά ορίζεται ότι το Δ.Σ. υποχρεούται στην πρώτη του συνεδρίαση να συντάξει Κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου, ο οποίος θα προβλέπει υποχρεωτικά και τον τρόπο διαχείρισης των μονάδων αίματος (Κανονισμός λειτουργίας του Συλλόγου και διαχείρισης των μονάδων αίματος). Τον Κανονισμό αυτό το Δ.Σ. οφείλει να τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα πρέπει να τον υπερψηφίσει με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Με την ίδια ως άνω διαδικασία μπορεί και να τροποποιηθεί ο Κανονισμός λειτουργίας του Συλλόγου και διαχείρισης των μονάδων αίματος.
Άρθρο 17ο
Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον όλων των κρατικών ή άλλων αρχών καθώς και απέναντι τρίτων για όλα τα θέματα. Μαζί με το Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συζητήσεις. Υπογράφει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Υπογράφει, μαζί με τον Ταμία, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων. Υπογράφει, με το Γενικό Γραμματέα και όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Σε περίπτωση χήρευσης της θέσης του Προέδρου (θάνατος, παραίτηση κ.λπ.) συνέρχεται έκτακτα το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, συγκαλούμενο από τον Αντιπρόεδρο και εκλέγει το νέο Πρόεδρο που η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο Δ.Σ. συμμετέχει και το πρώτο αναπληρωματικό μέλος το οποίο κάλυψε την κενή θέση στο Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ., μέσα στην παραπάνω προθεσμία, τότε αυτό συγκαλείται από το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος του Δ.Σ. και η εκλογή του νέου Προέδρου είναι νόμιμη.
Άρθρο 18ο
Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματα του, όταν αυτός για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 19ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου. Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου, εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γ.Σ. Τηρεί το πρωτόκολλο και το Μητρώο Μελών του Συλλόγου.
Άρθρο 20ο
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου, όλα τα έσοδα του Συλλόγου. Ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα εντάλματα υπογράφονται από τον Πρόεδρο κα τον Ταμία. Οι εγκρίσεις των δαπανών υποχρεωτικά αναγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταθέτει σε κοινό λογαριασμό, στο όνομα του Συλλόγου σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, όλα τα έσοδα του Συλλόγου. Κρατεί στα χέρια του ένα ποσό για τρέχουσες και τυχόν επείγουσες ανάγκες. Το ανώτατο ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο ταμείου και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών.
Υποβάλλει στο Δ.Σ., κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει το Δ.Σ., λεπτομερή κατάσταση εσόδων-εξόδων. Κάθε χρόνο ο ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας μπορεί να υποδείξει στο Δ.Σ. τον αναπληρωτή του. Αναπληρωτής Ταμίας δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας.
Άρθρο 21ο
Καθήκοντα Εφόρου
Ο Έφορος ορίζεται από το παρόν ως υπεύθυνος διαχείρισης των μονάδων αίματος. Επιπλέον διαχειρίζεται και συντηρεί την ακίνητη περιουσία του Συλλόγου. Τηρεί τα βιβλία μητρώου και απογραφής και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου. Διενεργεί κάθε τέλος του έτους απογραφή των περιουσιακών στοιχείων. Είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Δ.Σ. κάθε απώλεια ή βλάβη αντικειμένου. Επιβλέπει για την τάξη και ευκοσμία στα γραφεία του Συλλόγου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον Έφορο μπορούν να ανατεθούν και άλλα καθήκοντα, π.χ. καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οργάνωση εκδρομών, διαλέξεων κ.λπ.
Άρθρο 22ο
Έξοδα μετακίνησης
Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και στα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατόν να χορηγούνται έξοδα μετακίνησης για κάθε παράσταση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. αν διαμένουν σε άλλη πόλη εκτός της πόλης της Καρδίτσας. Τα έξοδα μετακίνησης είναι ανάλογα της χιλιομετρικής απόστασης, διανυκτερεύσεων κ.λπ. Προϋπόθεση για την καταβολή των εξόδων κίνησης είναι να προβλέπεται στον προϋπολογισμό ανάλογο ποσό, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί.
Έξοδα κίνησης χορηγούνται για συμμετοχή αντιπροσωπείας του Συλλόγου σε συνέδρια, Γενικές Συνελεύσεις, διάφορες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και άλλων Εθελοντικών Αιμοδοτικών Οργανώσεων.
Άρθρο 23ο
Ελεγκτική Επιτροπή
Ο οικονομικός έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. Η θητεία της είναι διετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Δ.Σ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει μόνο την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, τις δαπάνες που έγιναν και κάθε έτος υποβάλλει την έκθεση της στη Γενική Συνέλευση. Στη διάθεση της τίθενται από τη Διοίκηση τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που εγκρίθηκαν οι σχετικές δαπάνες.
Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο της. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Εκτός από τα τακτικά της μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που καλούνται, κατά σειρά επιτυχίας, σε περίπτωση χήρευσης θέσης τακτικού μέλους.
Άρθρο 24ο
Επιτροπές
Το Δ.Σ. μπορεί να συστήσει ειδικά τμήματα ή Επιτροπές που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Επίσης μπορεί να συντάσσει ειδικούς κανονισμούς.
Άρθρο 25ο
Βιβλία του Συλλόγου
Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων
β) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
γ) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας
δ) Βιβλίο Ταμείου (εσόδων-εξόδων)
ε) Γενικό Μητρώο των μελών
στ) Βιβλίο Μητρώου και απογραφής περιουσιακών στοιχείων
ζ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
Επίσης δύναται να τηρηθεί, μετά από απόφαση του Δ.Σ. οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.
Άρθρο 26ο
Διάλυση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος διαλύεται όταν μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για διάλυση του Συλλόγου με απόφαση των μελών, εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού. Αν διαλυθεί ο Σύλλογος, ενεργείται εκκαθάριση και η τυχόν περιουσία που απομένει περιέρχεται στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καρδίτσας.
Άρθρο 27ο
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει περιμετρικά τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΑΛΑΜΑ», ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2008, και στο κέντρο το διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
Άρθρο 28°
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Παλαμά, την 24η Ιανουαρίου 2008 και αποτελεί την ιδρυτική γενική συνέλευση, για να υποβληθεί προς έγκριση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας και να καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ίδρυση, την τροποποίηση, τη λειτουργία και τη διάλυση του ιδρυθέντος σωματείου αποφασίζει σχετικά η Γενική Συνέλευση και επικυρούται από το Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
Παλαμάς 24-1-2008

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου